BEZH: EU reg nr: DK36165510 

1. Indgåelse af aftalen

Ved ordreafgivelse modtager kunden en ordrebekræftelse/kontrakt pr. mail, eller til et møde som beskriver hvilket produkt kunden har købt.

Aftalen er bekræftet og godkendt fra kundens side, når kunden har besvaret mailen med ” OK ”.

 2. Handlingsplan og redskaber

Efter ordren er godkendt, udarbejdes der en handlingsplan fra BEZH med tidsplan,

3. Fortrolighed, opbevaring og udlevering af data

3.1 Parterne skal under og efter samarbejdet behandle al viden om hinanden fortroligt, og udvise ubetinget tavshed med hensyn til enhver oplysning om modpartens forretningshemmeligheder, forretningskoncepter, forretningsforbindelser og andre fortrolige forhold, der kommer til deres kendskab ved forberedelse, indgåelse og opfyldelse af aftalen. Ved indgåelse af en aftale med BEZH, accepterer kunden at blive benyttet som simpel reference.

3.2 BEZH opbevarer kontrakter, rapporter og efter BEZH’s skøn anvendt materiale hertil, i 3 måneder efter leveringen. I denne periode udleverer BEZH efter anmodning, kopi af opbevaret materiale til kunden, forudsat at BEZH ikke har forfaldne krav mod kunden.

4. Løbetid, fakturering og opsigelse

4.1 Indgået aftale med BEZH er fortløbende.

4.2 Aftalen faktureres når arbejdet er påbegyndt. Faktura sendes til kunden pr. mail, og det er kundens ansvar at videresende til eget bogholderi. 

4.3 Opsigelsesvarsel: En opsigelse eller fortrydelse kan ske løbende. Dog kan kunde komme til at hæfte for de udgifter der måtte være forbundet med research til udvikling af opgaver samt udvikling af en kontrakt. Opsigelse kan kun ske skriftligt på support@bezh.com

4.4 Ved manglende betaling udsendes første påmindelse til kunden. Anden 2. påmindelse er i form af inkassovarsel. Efter 2. påmindelse overdrages sagen til SVEA Inkasso A/S. Når sagen overdrages til inkasso standses arbejdet omgående, og arbejdet genoptages først når vores krav (inklusive inkassogebyrer) til kunden er fuldt ud indfriet. Kunden er dog stadig bundet af og forpligtet til kontrakten. Manglende betaling og det faktum at vi stopper arbejdet er ikke ensbetydende med at aftalen ophører. Arbejdet genoptages fra den dato vi modtager betaling, men er ikke med tilbagevirkende kraft.

5. Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er ekskl. moms.

Betalingsbetingelser er 8 dage netto.

Såfremt betaling udebliver og sagen overdrages til inkasso, opsiger BEZ aftalen og fakturerer samtlige resterende rater af aftalen, til forfald 10 dage netto.

6. Garantier, reklamation, forbehold, ansvar og særlige betingelser

6.1 BEZH garanterer ikke for bestemte resultater, hverken under eller efter samarbejdet.

6.2 Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, i relation til den købte ydelse, skal kunden foretage skriftlig reklamation over for BEZH straks efter at kunden er – eller burde være – blevet opmærksom på manglen, idet kunden i modsat fald fortaber retten til at gøre manglen gældende. Ingen reklamation som er foretaget senere end 8 dage fra fakturadato er at betragte som rettidig.

7. Ansvar

I tilfælde af forsinkelse eller mangler ved de leverede ydelser hæfter BEZH ikke for kundens driftstab (herunder tab af data), tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold over for tredjemand

BEZH har intet ansvar for kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af tekst, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, varemærker og andre forretningskendetegn, derunder formgivning eller andet, der kan være underlagt tredjemands rettigheder. Pådrager BEZH sig ansvar over for tredjemand, som konsekvens af kundens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands rettigheder, holder kunden BEZH skadesløs for et sådant ansvar samt sagsomkostninger.

BEZH foretager alle sædvanlige foranstaltninger, så data ikke går tabt. Dog er BEZH uden ansvar for data der går tabt efter BEZH har leveret den aftalte ydelse under samarbejdet.

9. Lovvalg og værneting

Alle tvister afgøres i henhold til gældende dansk lovgivning og i 1. instans ved Københavns Byret

10. Ikrafttræden og ændring af forretningsbetingelser

Disse handelsbetingelser er trådt i kraft den 01. november 2014 og er gældende for alle kunder, som indgår en aftale efter denne dato.